хэмжээс чулуу олборлолтын ампер баруун хойд растенбург