ургамал дахь шим тэжээлийн концентрацид нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд